Wpływ globalizacji na rynek walutowy

W obecnych czasach dość powszechne jest zjawisko, kiedy to podmioty poszukujące środków na finansowanie swojej działalności mogą korzystać nie tylko z oszczędności dostępnych na rynku krajowym, ale również na rynkach zagranicznych.

W ten sposób możliwe jest pozyskanie funduszy na bardziej opłacalnych warunkach. Korzyść ta jednak
w dłuższej perspektywie czasu może jednak okazać się sporym zagrożeniem. Kredytobiorcy muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego ze zmiennością kursu ich waluty krajowej, wobec walut, w których zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki zagraniczne.

Załamanie się tego kursu może spowodować dramatyczny wzrost zobowiązania. Oznacza to, że przedsiębiorstwa oraz inne podmioty, korzystające na większa skale ze środków dostępnych na międzynarodowych rynkach finansowych musza dbać o odpowiednie zarządzanie ryzykiem kursowym.
Podobna sytuacja miała już miejsce w Polsce, kiedy to Złotówka znacząco osłabiła swoją pozycję względem Franka Szwajcarskiego. Wielu obywateli naszego kraju zaciągnęło w tej walucie kredyty hipoteczne, a w wyniku zawirowań na rynku walutowym raty ich spłacanych przez nich zobowiązań drastycznie wzrosły.

Globalizacja jest procesem, który w istotnym stopniu wpływa na sytuacje na rynku finansowym. Należy zdawać sobie sprawę że w najbliższych dziesięcioleciach gospodarka będzie w coraz większym stopniu poddawana umiędzynarodowieniu, co w konsekwencji może potęgować zmiany kursów walut, czy to w wyniku mechanizmów rynkowych, czy też działań spekulacyjnych.